logotyp

Aktuality

Zápis k povinné školní docházce ve školním roce 2024/2025

Jsme základní škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), a to pouze pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP).

Budova školy není bezbariérová.

 

Zápis k povinné školní docházce ve školním roce 2024/2025

 

Termíny zápisu: 10. 4. 2024  od 8:00 – 15:00

                            24. 4. 2024  od 8:00 – 15:00

Přesný čas zápisu prosíme domlouvat od 2. dubna 2024 na telefonních číslech 235 351 211 nebo 734 853 000 nebo na e-mailu kuchtakova@zsvokovice.cz

  

Prosíme předložit povinné dokumenty:

 

-          vyplněnou přihlášku a zápisní lístek, který je zveřejněn na webových stránkách školy v kategorii – Formuláře ke stažení (na horní žluté liště)

prosíme, použijte přihlášku, která je k dispozici na webových stránkách školy,

-          doporučení školského poradenského zařízení, a to speciálně pedagogického centra (SPC) nebo pedagogicko – psychologické porady (PPP) k plnění povinné školní docházky v naší škole (tzv. doporučující posouzení),ze kterého je zřejmé, že se jedná o dítě s lehkým mentálním postižením a dle jakého vzdělávacího oboru má být vzděláváno,

-          občanský průkaz zákonného zástupce (popř. oprávnění dítě zastupovat) a rodný list dítěte,

-          u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu

 

Od 1. 9. 2024 otevíráme pouze jednu první třídu pro žáky s lehkým mentálním postižením obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola. Žáci budou plnit minimální očekávané výstupy vzdělávacího programu základní školy.

Počet přijatých: 10

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pro školní rok 2024-2025

 

Základní kritéria pro přijetí žáka:

  • Dítě s lehkým mentálním postižením, u kterého je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ „Společná cesta“ č. j. 27002/2005-22
    • Vzhledem k prostorovým a personálním podmínkám škola nepřijímá žáky s těžkým mentálním postižením – škola dle zřizovací listiny neposkytuje sociální ani pomocné zdravotní služby.
    • Nezbytnou podmínkou přijetí je předložení Doporučujícího posouzení ŠPZ k přijetí do 1. ročníku do ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Z Doporučujícího posouzení musí být zřejmé, že se jedná o žáka s lehkým mentálním postižením. Současně musí být doporučen odpovídající vzdělávací program, tj. RVP ZV s minimálními očekávanými výstupy.
    • Podmínkou přijetí dětí s potřebou každodenní významné pomoci při sebeobsluze a zejména intimní osobní hygieně je zajištění přítomnosti osobního asistenta zákonnými zástupci, a to po celou dobu pobytu ve škole, školní družině a na školních akcích.
    • Přednost při přijetí mají děti, které splňují předcházející kritéria a mají v Doporučujícím posouzení přiznán vyšší stupeň podpůrných opatření (PO). Pokud v Doporučujícím posouzení není uveden stupeň (PO), pohlíží se na dítě v rámci přijímacího řízení jako na dítě s nižším stupněm PO.

 

Pokud bude počet žádostí pro přijetí na ZŠ převyšovat uvedené kapacitní možnosti tříd a zároveň bude dosaženo shodného počtu bodů, bude o přijetí rozhodnuto losem.

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující výše uvedená kritéria, protože by došlo k překročení stanoveného počtu, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí, které splní daná kritéria, včetně doložení Doporučujícího posouzení, a žádost o jejich přijetí bude podána ve stanoveném termínu, tj. v období mezi 10. 4. 2024 až 24. 4. 2024. Losování proběhne nejdéle do 17. 5. 2024 a provede ho člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která budou přidělena dětem při zápisu. Termín losování bude zveřejněn na webových stránkách školy a oznámen telefonicky nebo emailem zákonným zástupcům účastníků řízení. Seznam přijatých žáků v případě uskutečnění losování formou registračních čísel bude zveřejněn bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20. 5. 2024.

 

 Výsledky zápisů budou zveřejněny na webových stránkách školy a na venkovní vývěsce školy: od 20. května 2024    

V souladu s ustanovením § 36 odst. 2, 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci řízení právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci řízení právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a mají nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Této možnosti můžete využít v hlavní budově sídla ZŠ Vokovice – Vokovická 32/3, Praha 6, 160 00 dne 6. 5. 2024 od 9:00 do 14:00 hodin, prosíme o dohodu na přesném konkrétním čase na telefonních číslech 235 351 211, 724 134 634, 734 853 000 a na e-mailu kuchtakova@zsvokovice.cz. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Jiný termín Vaší případné návštěvy (vyjádření se k podkladům řízení a nahlédnutí do spisu) si případně rezervujte prostřednictvím výše uvedených spojení.

 

            V případě, že nebude možné přijmout všechny žáky, kteří splnili uvedená kritéria, bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolený výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly. Losování proběhne za účasti ředitele, zástupce zřizovatele školy a zástupce členů školské rady. V tomto případě budou zveřejněna transparentní kritéria losování.

 

            Z důvodu možného nepřijetí doporučuji zákonným zástupcům absolvovat zápis také ve spádové škole, kde by na základě podpůrných opatření žák zahájil povinnou školní docházku.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad se nachází na webových stránkách školy (formuláře ke stažení).

 

 

V Praze dne 23. 1. 2024

 

 Mgr. Lucie Kuchťáková, ředitelka školy

Zápis do přípravného ročníku ZŠ

Zápis do přípravného ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025 proběhne 15. 5. 2024 v čase 9:00 - 15:00.

Den otevřených dveří

Ve středu 24. 1. 2024 proběhne v ZŠ Vokovice od 9:00 do 15:00 den otevřených dveří.

Pomocník pro rodiny s dětmi

Vážení rodiče,
předkládáme Vám webové stránky, které vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden. Najdete zde užitečné informace, odpovědi na časté otázky k současné situaci, ale i pomoc při procvičování učiva:

https://spoludoma.cz/

Základní škola Vokovice
Praha 6, Vokovická 3
Tel.: 235 351 211
Mobilní tel.: 724 134 634
Datová schránka: rvv8smw

Pracovní doba kanceláře školy:
Pondělí 7:45 - 11:30 12:30 - 15:00 hod
Úterý 7:45 - 11:30 12:30 - 15:00 hod
Středa po předchozí domluvě
Čtvrtek 7:45 - 11:30 12:30 - 15:00 hod
Pátek po předchozí domluvě
Zvětšit mapu


Created by © 2011 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky